Liệu ứng dụng " Sqlectron" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

Sqlectron

Sqlectron

SQL client desktop with cross database and platform support.


Sqlectron có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Sqlectron chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: