Liệu ứng dụng " Virtualbox" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

⚠️ Đã sẵn sàng (7.0.4 developer preview)

VirtualboxVirtualbox

VirtualBox is a powerful x86 and AMD64/Intel64 virtualization product for enterprise as well as home use.

Tình trạng của Apple Silicon: Virtualbox in its present form will not run on the ARM-based Macs.
Ứng dụng không chạy được với Rosetta 2

Liệu chip Apple Silicon đã sẵn sàng cho Virtualbox?, Rosetta 2 hỗ trợ cho Virtualbox, Virtualbox on M1 Macbook Air, Virtualbox on M1 Macbook Pro, Virtualbox on M1 Mac Mini, Virtualbox on M1 iMac