Liệu ứng dụng " Chatty for Google Hangouts" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

Chatty for Google Hangouts

Chatty for Google Hangouts

Desktop client for Google Hangouts (was Hangouts Plus).


Chatty for Google Hangouts có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Chatty for Google Hangouts chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: