Liệu ứng dụng " Essential Anatomy" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

Essential Anatomy

Essential Anatomy

3D anatomy modeling engine.


Essential Anatomy có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
Essential Anatomy chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: