Liệu ứng dụng " fScanX Home Edition" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

fScanX Home Edition

fScanX Home Edition

Drivers for lower-end Fujitsu document scanners.


fScanX Home Edition có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
fScanX Home Edition chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: