Liệu ứng dụng " fennel DVDManager" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

fennel DVDManager

fennel DVDManager

Manage your DVD collection.


fennel DVDManager có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
fennel DVDManager chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: