Liệu ứng dụng " gTasks Pro" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

gTasks Pro

gTasks Pro

Sync your tasks with Google and across your Mac, iPhone & iPad devices.


gTasks Pro có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
gTasks Pro chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: