Liệu ứng dụng " iBeams Pro" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

iBeams Pro

iBeams Pro

Sketch and view shear, moment, deflection, and reaction diagrams.


iBeams Pro có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
iBeams Pro chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: