Liệu ứng dụng " iBeesoft iCleaner" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

iBeesoft iCleaner

iBeesoft iCleaner

Clean up your Mac to reduce clutters.


iBeesoft iCleaner có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
iBeesoft iCleaner chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: