Liệu ứng dụng " iBoysoft NTFS" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

iBoysoft NTFS

iBoysoft NTFS

Read/write to NTFS drives.


iBoysoft NTFS có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
iBoysoft NTFS chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: