Liệu ứng dụng " iBoysoft NTFS Lite" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

iBoysoft NTFS Lite

iBoysoft NTFS Lite

Read/write NTFS drives.


iBoysoft NTFS Lite có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
iBoysoft NTFS Lite chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: