Liệu ứng dụng " iCare" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

iCare

iCare

Mac care and optimization utility.


iCare có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
iCare chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: