Liệu ứng dụng " iElements" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

iElements

iElements

Periodic table reference resource.


iElements có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
iElements chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: