Liệu ứng dụng " iFool" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

iFool

iFool

Prank application for iOS.


iFool có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
iFool chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: