Liệu ứng dụng " iLock" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

iLock

iLock

Password-protect any OS X application.


iLock có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
iLock chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: