Liệu ứng dụng " iLove Video Rotate" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

iLove Video Rotate

iLove Video Rotate

Quickly rotate video.


iLove Video Rotate có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
iLove Video Rotate chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: