Liệu ứng dụng " iLove Video Watermark" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

iLove Video Watermark

iLove Video Watermark

Add watermark to video.


iLove Video Watermark có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
iLove Video Watermark chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: