Liệu ứng dụng " iMac Cleaner" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

iMac Cleaner

iMac Cleaner

Mac Cleaner & Software Uninstaller.


iMac Cleaner có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
iMac Cleaner chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: