Liệu ứng dụng " iMap Builder" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

iMap Builder

iMap Builder

Structure your thoughts in a simple designed way.


iMap Builder có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
iMap Builder chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: