Liệu ứng dụng " iMyfone Umate Pro" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

iMyfone Umate Pro

iMyfone Umate Pro

Data eraser for iDevices.


iMyfone Umate Pro có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
iMyfone Umate Pro chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: