Liệu ứng dụng " iNMR reader" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

iNMR reader

iNMR reader

Visualize nuclear magnetic resonance spectra.


iNMR reader có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
iNMR reader chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: