Liệu ứng dụng " iNet Network Scanner" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

iNet Network Scanner

iNet Network Scanner

Displays info about local network connections.


iNet Network Scanner có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
iNet Network Scanner chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: