Liệu ứng dụng " iPhemeris Astrology" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

iPhemeris Astrology

iPhemeris Astrology

Astrology charting and ephemeris tool.


iPhemeris Astrology có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
iPhemeris Astrology chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: