Liệu ứng dụng " iPhone Cleaner" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

iPhone Cleaner

iPhone Cleaner

Keep your iPhone, iPad, or iPod touch clean and well-organized.


iPhone Cleaner có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
iPhone Cleaner chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: