Liệu ứng dụng " iPhone Data Recovery" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

iPhone Data Recovery

iPhone Data Recovery

iPhone Data Recovery.


iPhone Data Recovery có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
iPhone Data Recovery chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: