Liệu ứng dụng " iPhone Transfer" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

iPhone Transfer

iPhone Transfer

Transfer information from iOS device to Mac or from Mac to iOS device.


iPhone Transfer có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
iPhone Transfer chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: