Liệu ứng dụng " iPrintPage" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

iPrintPage

iPrintPage

Print on continuous paper in text mode.


iPrintPage có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
iPrintPage chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: