Liệu ứng dụng " iQR codes" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

iQR codes

iQR codes

Create custom QR codes.


iQR codes có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
iQR codes chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: