Liệu ứng dụng " iResize4" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Đã sẵn sàng, Hỗ trợ gốc Apple Silicon (4.5.1)

iResize4

iResize4

daniele.ch

daniele.ch

Nhãn: images


iResize4 có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
iResize4 hiện đã hoàn toàn tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon M1 và M2 kể từ phiên bản 4.5.1.

Cập nhật cuối cùng: