Liệu ứng dụng " iScreen Recoder" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

iScreen Recoder

iScreen Recoder

Lightweight screen recorder.


iScreen Recoder có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
iScreen Recoder chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: