Liệu ứng dụng " iScreensaver Designer" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

iScreensaver Designer

iScreensaver Designer

Screensaver designer and editor.


iScreensaver Designer có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
iScreensaver Designer chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: