Liệu ứng dụng " iScrobbler" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

iScrobbler

iScrobbler

Alternative to the official last.fm client.


iScrobbler có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
iScrobbler chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: