Liệu ứng dụng " iSentry Pro" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

iSentry Pro

iSentry Pro

Turn your Mac into an Internet-connected, motion-sensing security system.


iSentry Pro có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
iSentry Pro chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: