Liệu ứng dụng " iShowU Studio" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

iShowU Studio

iShowU Studio

Screen capture with full post-recording editing.


iShowU Studio có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
iShowU Studio chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: