Liệu ứng dụng " iShredder Mac" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

iShredder Mac

iShredder Mac

Military grade deletion.


iShredder Mac có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
iShredder Mac chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: