Liệu ứng dụng " iSpy Motion Recorder" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

iSpy Motion Recorder

iSpy Motion Recorder

Motion triggered video recording.


iSpy Motion Recorder có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
iSpy Motion Recorder chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: