Liệu ứng dụng " iStudio Publisher (Family 3 Pack)" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

iStudio Publisher (Family 3 Pack)

iStudio Publisher (Family 3 Pack)

Desktop publishing app with dynamic text wrapping.


iStudio Publisher (Family 3 Pack) có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
iStudio Publisher (Family 3 Pack) chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: