Liệu ứng dụng " iTunes Remote" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

iTunes Remote

iTunes Remote

Control Apple Music, iTunes, or the Apple TV.


iTunes Remote có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
iTunes Remote chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: