Liệu ứng dụng " iWall-Dynamic Desktop Engine" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

iWall-Dynamic Desktop Engine

iWall-Dynamic Desktop Engine

Customize your wallpaper.


iWall-Dynamic Desktop Engine có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
iWall-Dynamic Desktop Engine chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: