Liệu ứng dụng " iWatermark Pro" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

iWatermark Pro

iWatermark Pro

Easily add watermarks to art, photos, and more.


iWatermark Pro có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
iWatermark Pro chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: