Liệu ứng dụng " jGRASP" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

jGRASP

jGRASP

Graphical representations for algorithms, structure & processes.


jGRASP có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
jGRASP chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: