Liệu ứng dụng " jalada Collage" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

jalada Collage

jalada Collage

Create and share a personal photo collage in minutes.


jalada Collage có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
jalada Collage chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: