Liệu ứng dụng " jwzlyrics" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

jwzlyrics

jwzlyrics

Display lyrics for current song in iTunes or Spotify.


jwzlyrics có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
jwzlyrics chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: