Liệu ứng dụng " logSheet" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

logSheet

logSheet

Client-side solution to bill clients for printing.


logSheet có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
logSheet chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: