Liệu ứng dụng " maWatermarker" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

maWatermarker

maWatermarker

Simple and easy-to-use watermark utility.


maWatermarker có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
maWatermarker chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: