Liệu ứng dụng " macOS Server" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

macOS Server

macOS Server

Quickly and easily turn a Mac into a server (was OS X Server).


macOS Server có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
macOS Server chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: