Liệu ứng dụng " mp3TrueEdit" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

mp3TrueEdit

mp3TrueEdit

Edit MP3 files without a loss in quality.


mp3TrueEdit có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
mp3TrueEdit chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: