Liệu ứng dụng " myTracks" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

myTracks

myTracks

GPS tracks manager; Google maps photo linker.


myTracks có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
myTracks chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: