Liệu ứng dụng " n-Track Studio" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

n-Track Studio

n-Track Studio

Audio and MIDI multitrack recorder.


n-Track Studio có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
n-Track Studio chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: