Liệu ứng dụng " n-Track Studio Extended" đã sẵn sàng trên chip Apple Silicon?

Chưa được kiểm tra!

n-Track Studio Extended

n-Track Studio Extended

Extended audio and MIDI multi-track recorder.


n-Track Studio Extended có tương thích với Mac sử dụng chip Apple Silicon không?
n-Track Studio Extended chưa được thử nghiệm trên Mac sử dụng chip Apple Silicon. Hãy nhấn vào nút 'Thông báo' để nhận cập nhật ngay khi chúng tôi nhận được xác nhận về sự hỗ trợ đầy đủ.

Cập nhật cuối cùng: